FEATURED EVENTS
NEWS
Featured events
Firm valuation
Brand - invisible value
Real estate
Material - building materials
ONLINE CONTACT
GOLD EXCHANGE RATE
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Visitor : 558430
Firm valuation
ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP: CẦU NHIỀU NHƯNG CUNG ÍT

Định giá tài sản vô hình của các doanh nghiệp là công việc khó khăn đối với các công ty thẩm định giá. Nhiều doanh nghiệp VN có khuynh hướng tìm đến các công ty thẩm định giá nước ngoài


QUÊN ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU KHI CPH, DỄ NẢY SINH TRANH CHẤP

Đa số các doanh nghiệp thường hay "lãng quên" hoặc bỏ qua giá trị thương hiệu, tài sản sở hữu trí tuệ khi định giá để cổ phần hóa (CPH).

Ông Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã phản ánh và cảnh báo tình trạng trên sẽ dẫn đến hậu quả dễ làm thất thoát hoặc giảm giá trị các tài sản nhà nước khi CPH; gây tranh chấp phức tạp sau CPH và làm giảm khả năng phát triển lợi thế kinh doanh thông qua thương hiệu cùng các quyền sở hữu trí tuệ khác mà doanh nghiệp có được.


THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN CPH VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN PHÁT TRIỂN

Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta và qua hơn mười lăm năm thực hiện cho thấy, cổ phần hóa trở thành giải pháp chủ yếu để cơ cấu lại, đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Thẩm định giá với vai trò là xác định giá trị doanh nghiệp theo giá thị trường cũng đã góp sức không nhỏ cho tiến trình CPH DNNN. Hoạt động thẩm định giá ở nước ta thời gian qua tập trung phục vụ cho các nhu cầu lớn của xã hội như đấu thầu, đấu giá ở địa phương, mua bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, ngân sách địa phương, đền bù giải phóng mặt bằng, cổ phần hoá DNNN, liên doanh, liên kết, thành lập doanh nghiệp...

 


XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CỔ PHẦN HÓA
Một trong những nội dung lớn trong quá trình tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà  nước (DNNN) thời gian qua là để các DN ngày càng mạnh hơn, khắc phục được tình trạng nhiều về số lượng, nhưng qui mô nhỏ, vốn ít kỹ thuật lạc hậu. Nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, an ninh quốc phòng, những lĩnh vực mà dân doanh chưa thể hoặc không thể làm được. Vấn đề cổ phần hoá DNNN là khâu quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc nân cao hiệu quả DNNN, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, TBTCVN có cuộc trao đổi ông Hồ Xuân Hùng – Phó trưởng ban Ban đổi mới và phát triển DNNN.

Xác định giá trị doanh nghiệp là gì ?

 

Xác định giá trị doanh nghiệp là gì ?

 

 KHÁI NIỆM “Xác định giá trị Doanh nghiệp” được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:

- điều tra chi tiết và

- đánh giá các hoạt động của công ty nhằm

- xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.


APPRAISAL
Appraise firm
Real estate
Machines - garage
Materials - building materials
INVESTMENT CONSULTANT
Establish investment project
Appraise investment project
FIRM CONSULTANT
Privatization consultant
Firm of structure consultant
Divide and merge firm
FINANCE ANALYSIS
Finance analysis
Analyse private property
analyse firm finance
ENTERPRISE REAL ESTATE
Real estate agency
Invest real estate project
Reseach real estate market
Delegate, exploit and manage real estate
THE TERMS OF THE LAW
Appraise firm
Real estate
Brand - invisible value
Machines - garage
Other text
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal