Thông tin nóng
Tin Tức
Thông tin chung
Giá trị doanh nghiệp
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Bất động sản
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến
TỶ GIÁ VÀNG
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Truy cập : 558029
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
 

STT

TÊN VĂN BẢN   NĂM PHÁT HÀNH

TÀI LIỆU

1

13/2003/QH11

Luật đất đai 2003

DOWNLOAD

2

181/2004/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai

DOWNLOAD

3

 

 

 

4

01/2005 /TT-BTNMT

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

 

DOWNLOAD

5

188/2004/NĐ-CP

 

Nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

 

DOWNLOAD

6

114/2004/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

DOWNLOAD

7

123/2007/NĐ-CP

 

Nghị định sửa đổi bổ xung một số điều của nghị định số 188/2004/NĐ-CP

DOWNLOAD

8

145/2007/TT-BTC

 

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP

DOWNLOAD

9

198/2004/NĐ-CP

Nghị định về thu tiền sử dụng đất

DOWNLOAD

10

117/2004/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

DOWNLOAD

11

44/2008/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

 

DOWNLOAD

12

116/2004/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số  197/2004/NĐ-CP

DOWNLOAD

13

197/2004/NĐ-CP

Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

DOWNLOAD

14

 142/2005/NĐ

 Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

DOWNLOAD

15

120/2005/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP

DOWNLOAD

16

141/2007/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC

DOWNLOAD

17

13/2006/NĐ-CP

Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị

tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất

không thu tiền sử dụng đất

 

 

DOWNLOAD

18

 29/2006/TT-BTC

 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP

 

DOWNLOAD

19

17/2008/QĐ-UBND

Quyết đinh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tp.HCM

 


DOWNLOAD

20

12/2008/QĐ-UBND

Quyết đinh ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Tp.HCM

 

DOWNLOAD

21

19/2008/QĐ-UBND

Quyết đinh ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Tp.HCM

 

DOWNLOAD

22

144/2007/QĐ-UBND

Quyết đinh ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Tp.HCM

 

DOWNLOAD

23

35/2008/NĐ-CP

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang


DOWNLOAD

24

16/2005/TT-BXD

Thông tư hướng đẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

 

DOWNLOAD

25

05/2005/QĐ-BXD

Quyết đinh ban hành "Định mức dự toán xây dựng cơ bản"

 

DOWNLOAD

26

 10/2005/QĐ-BXD

 Quyết định về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án xây dựng công trình

 

DOWNLOAD

27

 11/2005/QĐ-BXD

 Quyết định về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

 

 

DOWNLOAD

28

63/2006/QH11

Luật kinh doanh bất động sản

 DOWNLOAD

29

153/2007/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản

 

DOWNLOAD

Thẩm định giá
Xác đinh giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Máy móc - Thiết bị
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Tư vấn đầu tư
Lập dự án đầu tư
Thẩm định dự án đầu tư
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp
Chia tách, sáp nhập DN
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Phân tích tài chính
Phân tích tài chính cá nhân
Phân tích tài chính doanh nghiệp
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Môi giới bất động sản
Đầu tư dự án bất động sản
Nghiên cứu thị trường BĐS
Ủy thác, khai thác và quản lý BĐS
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Xác định giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Máy móc thiết bị
Các văn bản khác
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal